Sta je koronarografija

March 20, 2009

Koronarografija

Talo¾enje masnih supstanci dovodi do su¾avanja ovih arterija, koje nazivamo stenozom, koje opet dovodi do smanjenja snabdevanja srèanog mi¹iæa krvlju i kiseonikom. Nedostatak krvi i kiseonika mo¾e da oslabi srce, naroèito prilikom fizièkog napora.

©ta je to koronarna bolest?

Koronarna bolest mo¾e da izazove blage ili srednje jake bolove u grudnom ko¹u. Bolovi se mogu ¹iriti u vilicu i ruke – ovo su simptomi angine pektoris.

Znaèaj koronarne bolesti

Ovo obolenje remeti normalnu funkciju srca i opasno je zbog moguæeg razvoja veæeg ili manjeg o¹teæenja srèanog mi¹iæa, tj. razvoja infarkta miokarda kao i zbog nastanka malignih poremeæaja srèanog ritma koji mogu dovesti do srèanog zastoja i naprasne smrti.

Ko je pod rizikom?

Svako ko primeti simptome angine pektoris treba odmah da se javi lekaru.

Dijagnoza

Ponekad su potrebna dodatna ispitivanja- ultrazvuk srca, test optereæenja. Kada postoje znaci smanjene prokrvljenosti srca (ishemije) na ovim ispitivanjima, radi postavljanja taène dijagnoze va¹ kardiolog æe vam preporuèiti koronarnu angiografiju (koronarografiju), tj. snimanje krvnih sudova srca.

©ta je koronarografija?

Pregled je bezbolan ili bolesnik oseti sasvim mali bol slièan onom kada se dobija injekecija.

Nakon zavr¹etka procedure koja obièno ne traje vi¹e od 15 min., vadi se kateter, a zatim i ko¹uljica, a na mesto uboda se vr¹i kompresija (pritiska se) oko 10 min. da bi se zaustavilo krvarenje.

©ta posle koronarografije?

Medikamentozna terapija dovodi do poveæanja protoka krvi kroz koronarne arterije.

Komplikacije koronarografije?

Na primer, na Institutu Dedinje u Beogradu se godi¹nje uradi preko 4000 koronarografija, a od osnivanja je uraðeno preko 70000 razlièitih kateterskih procedura na srcu. Komplikacije se javljaju u manje od 1% svih sluèajeva i ukljuèuju anginozni bol, srèani zastoj, infarkt miokarda, ¹log, krvarenje iz mesta punkcije, razlièite vrste alergijskih reakcija na kontrast i dr.

Mar022009-11:24
Hipertenzija – Sta je to?
Acai Berry Roots
O hipertenziji

Advertisements